Generelle Betingelser

Hej og velkommen til vores generelle betingelser for anvendelse af Tryggid.com samt den tjeneste, som udbydes på domænet.

Disse generelle betingelser ("betingelserne") er gældende mellem Tryggid Europé OU, virksomhedsnr. (”TryggId”) og dig som bruger ("brugeren", "du" eller "dig") af tjenesten og hjemmesiden.

1. Generelt og dine forpligtelser

Ved at besøge hjemmesiden og anvende tjenesten, accepterer du at være bundet af betingelserne og Tryggids integritetspolitik, som du finder her: www For at anvende tjenesten skal du være over 18 år og i øvrigt være berettiget til at indgå aftaler ifølge dansk lov.

Når du anvender tjenesten skal du, i tilfælde af, at du søger via en e-mailadresse, der ikke tilhører dig selv, have indhentet samtykke fra den person, hvis e-mailadresse du angiver i tjenesten. Du forpligter dig også til altid at anvende hjemmesiden og tjenesten i overenstemmelse med Tryggids gældende instruktioner på det pågældende tidspunkt, uanset om de findes i betingelserne, integritetspolitikken eller på et andet sted på hjemmesiden. Du har selv ansvaret for, og du garanterer, at den information, du oploader eller på anden måde kommunikerer på eller via hjemmesiden:

  • ikke indskrænker andres rettigheder og/eller er i strid med dansk eller anden lovgivning; og 
  • at du har ret til at viderebringe denne information.

2. Pris og betaling

Visse tjenester udbydes uden omkostninger. Tryggid kan dog tilføje tjenester, funktioner og tilbehør, for hvilke Tryggid tager betaling. I sådanne tilfælde skal du aktivt indgå aftale angående sådanne tillæg, hvorved Tryggid vil oplyse dig om din betalingspligt. Basic: (Finland) €23.98 / måned + €23.98 Premium: (Finland) €29.99 / måned + €29.99 startgebyr Premium: (Norge) NOK249 / måned + NOK249 startgebyr Premium: (Danmark) DKK239 / måned + DKK239 startgebyr.

3. Ansvar og aftalebrud

Hvis Tryggid får anledning til at tro, at den information, du har oplyst til Tryggid, ikke er korrekt, at du ikke anvender tjenesten i overenstemmelse med dine forpligtelser ifølge ovenstående, eller at du på anden vis anvender tjenesten på en måde, som ikke er forenelig med betingelserne, har Tryggid ret til at begrænse din adgang til hjemmesiden og tjenesten. Sådanne begrænsninger vil imidlertid foranledigede, at fakturering kun sker for den abonnementsperiode, hvori tjenesten har været benyttet, og afgiftspligtige tjenester har været i brug. 

Du har ikke ret til erstatning for skader, såsom udebleven gevinst eller andre følgeskader, medmindre der foreligger grov forsømmelse fra Tryggids side. Tryggid har ikke ansvar for skader, som opstår på grund af indhold i data eller anden information, som formidles ved anvendelse af tjenesten eller brugerens vedtagne forpligtelser, som en følge af anvendelsen af tjenesten. Tryggid har heller ikke ansvar for skader forårsaget af datavirus eller lignende, forsinkelse, ændring eller tab af data, og heller ikke for brugererens eventuelle erstatningsforpligtigelse over for tredjemand. 

Tjenesten er en søgetjeneste, som kan hjælpe dig med at opdage uoverensstemmelser angående din computer og/eller personoplysninger i et tidligt stadie. Tryggid tager således intet ansvar for eventuel økonomisk skade, som rammer dig på grund af en uberettiget tredjemands udnyttelse af dine personoplysninger, bankoplysninger, computer, bankkort, ID-kort eller øvrigt. Tryggid giver heller ingen garantier for, at sådan uberettiget udnyttelse opdages gennem tjenesten. Du har selv ansvaret for at tage passende forholdsregler, når tjenesten gør dig opmærksom, at nogen kan have anvendt dine personlige oplysninger til et uretmæssigt formål. For at undgå misforståelser, erstatter Tryggid således ikke eventuel skade, hverken direkte eller indirekte, som opstår på grund af, at nogen uretmæssigt har anvendt din identitet, dine bankkort, ID-kort, haft uretmæssig adgang til din computer eller på anden måde krænket dit privatliv.

4. Immaterielle rettigheder

Brugere har ikke ret til at bruge Tryggids varemærke eller firmanavn, ud over hvad der er påkrævet for at kunne anvende tjenesten i overensstemmelse med betingelserne.

5. Force majeure

Hvis Tryggid er forhindret i at fuldføre sine forpligtelser i overensstemmelse med betingelserne eller integritetspolitikken på grund af omstændigheder, som Tryggid ikke med rimelighed har indflydelse på, og som Tryggid ikke med rimelighed kunne forventes at forudse, og hvis følger Tryggid heller ikke med rimelighed kunne have undveget eller forhindret, inkluderet men ikke begrænset til arbejdskonflikt, krig, brand, lynnedslag, oprør, terrorangreb, embargo, indgriben fra myndighederne, bestemmelse fra myndighederne eller lovgivningen, eller fejl og forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grund af angivne omstændigheder, samt andre omstændigheder udenfor Tryggids kontrol, givet at Tryggid i rimelig udstrækning har forsøgt at begrænse skaden, skal dette udgøre fritagelse for ansvar, som medfører udsættelse af leveringstidspunkt fritagelse for straf.

6. Cookies

Når du besøger hjemmesiden eller anvender tjenesten på din computer, tablet eller andet udstyr, gemmer Tryggid en tekstfil på det anvendte udstyr, for at Tryggid skal kunne udbyde hjemmesiden og/eller tjenesten. Ved at besøge hjemmesiden og/eller anvende tjenesten godkender du, at Tryggid henter og gemmer en vis mængde teknisk information (såkaldte cookies) på det udstyr, som bruges til at besøge hjemmesiden og/eller anvende tjenesten. 

Du har altid mulighed for at fravælge download af cookies ved at indstille dette i din browser. Vi gør dig opmærksom på, at din brugeroplevelse på hjemmesiden og i tjenesten kan blive forringet, når du fravælger cookies, eftersom det kan medføre, at du ikke kan anvende alle funktioner på hjemmesiden og i tjenesten.

7. Overførsel

Tryggid har ret til når som helst at overføre sine rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med betingelserne, forudsat at det overtagende selskab rimeligvis kan forventes at fuldføre sine forpligtelser i overensstemmelse med betingelserne på en for brugeren tilfredsstillende måde. Hvis Tryggid overfører sine rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med disse betingelser, erstatter den erhvervende part Tryggid som part, og den erhvervende part har nu ret til at overføre disse rettigheder og forpligtelser til en anden part.

8. Tilføjelser og ændringer

Den seneste version af betingelserne, som gælder for besøg på hjemmesiden og anvendelse af tjenesten, kan altid findes på hjemmesiden tryggid.com. Tryggid forbeholder sig ret til at lave mindre ændringer, som træder i kraft to (2) uger efter, at ændringer i betingelserne er blevet publiceret på hjemmesiden. Den seneste version af betingelserne erstatter samtlige tidligere versioner. Ved besøg på hjemmesiden og/eller anvendelse af tjenesten efter at ændringerne er trådt i kraft, anses ændringerne for accepteret. Tilsvarende gælder for øvrige dokumenter, som omfattes af betingelserne.

9. Tvister og gældende lov

Tvister i anledning af betingelserne indbringes for de danske domstole efter gældende dansk ret.

crossmenu